top of page

Intern Reglement

1. LIDMAATSCHAP

Ieder persoon die zich waardig, eerlijk, goed en sportief gedraagt en zich wil gedragen naar de regels, de etiquette en de golfcultuur in het algemeen, kan zich kandidaat stellen tot het bekomen van het lidmaatschap.

Hiervoor zal het aanvraagformulier ingediend dienen te worden bij het clubsecretariaat.

De aanvrager zal eveneens een peter voorstellen. Indien de aanvrager geen peter kan voorstellen zal het sportcomité een peter voorstellen. In dat geval kan het lid aanvaard worden. De peter begeleid het nieuwe lid tijdens het eerste jaar van zijn lidmaatschap en draagt er zorg voor dat de etiquette en andere regels van goed gedrag door het toetredende lid gerespecteerd worden.

1.1.       Voorwaarden

Elke persoon die lid wordt, verklaart zich akkoord met het interne reglement en dient te voldoen aan de voorwaarden die gekoppeld zijn aan het type lidmaatschap.

1.2.       Types lidmaatschap

1.2.1.         Aandeelhouders

A en B aandeelhouders: Regels voor A en B aandeelhouders worden samengevat in een afzonderlijk intern reglement opgesteld door de Raad van Bestuur van cv DRAF.

1.2.2.         Administratieve bijdrage

Nieuwe leden dienen overeenkomstig de geldende voorwaarde een “ admission cost” te betalen. Deze "admission cost" moet betaald worden bij niet aaneensluitend lidmaatschap bij WaseGolf. Dit lidmaatschap geeft hen toegang tot de golfinstallaties van de CV DRAF en recht om op het terrein te spelen voor zover er aan de interne regels en aan deze van de Vlaamse Golffederatie voldaan wordt.

1.2.3.         Volwaardige leden

Dit lidmaatschap geeft recht op onbeperkte toegang tot de golfinstallaties van de CV DRAF en recht om op het terrein te spelen.

1.2.4.         Ereleden

De Raad van Bestuur kan personen de status van erelid toekennen.

Dit lidmaatschap geeft enkel gratis toegang tot de golfinstallaties van de CV DRAF, maar niet tot de golfcourse.

1.2.5.         Country Member

Personen die lid zijn in een andere club (eventueel in het buitenland) kunnen Country member worden van de club en dit gedurende maximum 2 jaar. Zij dienen een bewijs voor te leggen van lidmaatschap van hun homeclub. Het lid dient een jaarlijkse werkingsvergoeding te betalen, zoals vastgelegd door de raad van bestuur. Dit lidmaatschap geeft hen toegang tot de installaties van de CV DRAF en het recht om op het terrein te spelen. De toegang tot de club-wedstrijden wordt niet toegestaan.

1.2.6.         Corporate member

Corporate membership wordt toegekend aan medewerkers en bestuurders van bedrijven die overeenkomstig de geldende tarieven het vereiste lidmaatschap betalen. Dit lidmaatschap geeft hen toegang tot de golfinstallaties van de CV DRAF en recht om op het terrein te spelen.

1.3.       Lidgeld.

Het lidgeld wordt bepaald bij wijze van beslissing door de Raad van Bestuur en blijft steeds vatbaar voor wijzigingen. De leden zullen hun lidgeld betalen voor 31 januari van het betreffend speeljaar. De rechten die gekoppeld werden aan het type lidmaatschap vervallen op 31 december. Het lidgeld begint te lopen vanaf de maand waarin de aanvraag werd ingediend en dit tot het einde van datzelfde speeljaar.

1.3.1 Aanvraag tot uitstel.

Een lid kan uitstel van betaling van het lidgeld aanvragen omwille van uitzonderlijke omstandigheden. Dit uitstel kan maximaal 2 jaar bedragen. Het lid dient dat schriftelijk aan te vragen met de vermelding van de reden en de periode, en dit ten laatste 10 dagen na ontvangst van de betalingsaanvraag.

1.3.2 Ontslag en wijziging van statuut.

Elk lid dat zijn ontslag wenst aan te bieden of te veranderen van statuut dient dit te doen voor 30 november van het lopende jaar voor het volgende jaar. Indien hij zijn aanvraag laattijdig indient, zal hij de eventuele vergoedingen en lidgelden voor deze periode pro rata dienen te betalen.

2. GOLF & ETIQUETTEREGELS

Het spel zal gespeeld worden volgens de regels van de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Deze regels worden indien nodig, door het sportcomité aangevuld door lokale en tijdelijke lokale regels. Alle leden moeten erop toezien dat iedereen, zowel leden als bezoekers, de basisregels respecteren voor wat betreft etiquette en het golfspel.

Alle spelers (leden en niet-leden) moeten het nodige respect opbrengen voor het personeel dat op het terrein aan het werk is en hen in geen geval in gevaar brengen. Het terreinpersoneel heeft voorrang en zorgt ervoor de spelers minimaal te hinderen en hen, zodra dit enigszins mogelijk is, doorgang op de hole te verlenen. Alle spelers dienen de aangebrachte instructies te respecteren en op te volgen. Bovendien dient elke speler de richtlijnen en instructies van sportcomité leden te eerbiedigen.

Met uitzondering van de terreinverantwoordelijken is het voor elke speler ten strengste verboden op eigen initiatief attributen te plaatsen of te manipuleren (zoals gekleurde bollen, banken, bewegwijzering, gekleurde stokken, vuilnisbakken, ...).

Indien op een bepaalde hole geen vlag of tee-markers zijn aangebracht is de betrokken hole gesloten en hebben de spelers geen toegang.

Een speler mag rekening houdend met de golf & etiquetteregels slechts naar zijn eigen bal zoeken in een hindernis of door de baan. Het verzamelen van ballen uit hindernissen vormt het voorrecht van het baanpersoneel.

3. GOLFHANDICAP

3.1.       Handicapsysteem

De handicaps van de leden worden beheerd op basis van het systeem, de richtlijnen en regels van het WHS handicap System (http://www.golfbelgium.be/hcprules.html).

3.2.       Golfvaardigheidsbewijs

Startende leden kunnen hun golfvaardigheidsbewijs bekomen door deel te nemen aan de sessies en proeven die door het DRAF worden georganiseerd. De regels voor het behalen van een golfwaardigheidsbewijs worden door de Belgische golffederatie vastgelegdDeze proeven zullen bestaan uit een theoretische en praktische test. De theoretische test toetst de kennis van de etiquette- en golfregels. Tijdens de praktische tests wordt de golfvaardigheid getoetst. Zo beoordeelt men de kennis en vaardigheid van het startende lid om vast te stellen of deze persoon in staat is het spel veilig, correct en vlot te beoefenen op de golfbaan. De theoretische tests worden in groep afgelegd op vooraf bepaalde data en gebeuren onder de leiding van DRAF cv. De praktische testen kunnen op afspraak afgelegd worden bij een pro of de captain.  Indien hij/zij deze tests  succesvol   aflegt zal    hem         een golfvaardigheidsbewijs overhandigd worden en krijgt hij toegang tot de baan. In functie van de deelnemingsvoorwaarden kan hij zich inschrijven voor clubcompetities. Hij/zij bekomt dan een interne handicap van 53.

4. HET PARCOURS

4.1.       Toelating tot het parcours

Enkel de leden die beschikken over een golfvaardigheidsbewijs, zullen toegang krijgen tot het terrein. Bezoekers dienen over een handicap van 53 te beschikken en vergezeld van minstens 1 persoon met een officiele hcp gelijk of lager dan 36.

Kinderen genieten geen bijzondere vrijstellingen. Kinderen jonger dan 14 jaar dienen vergezeld te zijn van een ouder of voogd.

Leden en bezoekers dienen zich voor hun vertrek aan te melden op het secretariaat. Het aantal spelers per flight wordt door het secretariaat bepaald in functie van de drukte.

Als voorbereiding op het praktische examen krijgt de kandidaat toelating om zich op het terrein te begeven, indien hij vergezeld is van een peter, meter of "buddy". Deze begeleiders worden toegewezen in overleg met het sportcomité. Vooraleer zich op de baan te begeven dienen zij zich op het secretariaat aan te melden.

4.2.       Driving-Range

Ieder persoon die zich de kunst en de techniek van de golfsport wil toe-eigenen, of er zich wil in vervolmaken, kan de faciliteiten van de driving-range benutten mits betaling van de practice-fee voor zover hij geen lid is. Gebruikers van de driving-range hebben toegang tot de putting-greens en de oefenbunker.

Het gebruik van de practice ballen is enkel toegestaan op de driving range.

Personen die enkel een practice fee betaald hebben, hebben geen toegang tot het terrein.

4.3.       Tees

Tenzij anders bepaald in het kader van een competitie kunnen de spelers hun tee zelf bepalen.

4.4.       Oefenen op het parcours

Het oefenen op het parcours met 3 of meer ballen is niet toegelaten. Overtredingen in deze zin zullen als etiquettefouten bestempeld worden. Oefenswings zijn verboden op de tees.

4.5.       Vaststelling van schade

Elk lid of bezoeker die schade toebrengt aan eigendom van de club of van andere leden, zal automatisch aangesproken worden om onmiddellijk de aangerichte schade te vergoeden.

4.6.       Putting-green

De putting-green is slechts toegankelijk voor spelers die geacht worden het gebruik ervan te kennen en geen beschadigingen toe te brengen. Beginnende spelers en kinderen zullen de putting-green slechts mogen betreden onder toezicht van een ervaren speler. Enkel golfschoenen en sportschoenen zonder hak zijn toegelaten.

4.7.       De Bunkers

Na het gebruik van de harken, worden deze over hun ganse lengte terug in de bunker gelegd en dit in de richting van het spel.

5. SPORTCOMITE.

5.1.       Leden.

Het sportcomité bestaat uit vaste leden en raadsleden. De vaste leden en raadsleden, met uitzondering van de voorzitter, vicevoorzitter, captain, secretaresse of secretaris van de CV DRAF, worden verkozen door de leden.

De secretaris of secretaresse bekleedt tevens de functie van schatbewaarder.

De greenkeeper, head pro of verantwoordelijke van het clubhuis kunnen door het clubcomité uitgenodigd worden om deel te nemen aan de beraadslagingen.

De voorzitter en vicevoorzitter worden aangesteld door de raad van bestuur van de CV DRAF.

De capitain en vice-captain worden door het comité voorgedragen en door de voorzitter aangesteld.

Het sportcomité bestaat doorgaans uit 9 leden die de volgende functies waarnemen

Voorzitter en vicevoorzitter,

Captain en vice-captain

Sectieverantwoordelijke heren

Sectieverantwoordelijke dames

Sectieverantwoordelijke junioren

Sectieverantwoordelijke senioren

Raadslid Regels en etiquette

Raadslid Starters

Raadslid Terrein en infrastructuur

Raadslid Communicatie

Raadslid Events

Sportcomitéleden kunnen meerdere functies op zich nemen.

De samenstelling van het sportcomité kan op elk ogenblik door de Raad van Bestuur gewijzigd worden.

5.2.       Aanstelling

Alle verkiesbare leden van het clubcomité worden verkozen door de clubleden en de verkiezingsresultaten worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die ze aanstelt. Eenmaal dat het clubcomité verkozen is, stelt het een captain en vice-captain voor aan de voorzitter.

5.3.       Duur van de aanstelling

De vaste leden en raadsleden van het clubcomité zijn aangesteld voor een periode van 2 jaar.

5.4.       Verkiezingsprocedure

5.4.1.         Timing

In het jaar waarin de verkiezingen uitgeschreven worden, wordt er in de loop van de maand oktober een bericht verzonden aan de leden. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet mag zich verkiesbaar stellen. Elke verkiesbaar lid kan zijn kandidatuur uiterlijk binnen één maand aan het secretariaat richten. Na deze periode worden de kandidaten overgenomen op de verkiezingsformulieren. Binnen een termijn van een maand na het beschikbaar stellen van deze formulieren heeft elk lid het recht zijn stem uit te brengen door middel van dit formulier. Indien er onvoldoende kandidaturen zijn, om verkiezingen te organiseren, zal de raad van bestuur het sportcomité samenstellen in onderling overleg met de kandidaten en het uittredende comité.

5.4.2.         Voorwaarden

Enkel leden die tijdens het verkiezingsjaar het statuut van full-­member hebben, kunnen zich kandidaat stellen voor een functie in het clubcomité. 

5.4.3.         Kandidaturen

Kandidaturen dienen gesteld te worden met vermelding van de functies die de voorkeur van de kandidaat genieten. De functies van captain en vice-captain zijn niet verkiesbaar.

5.4.4.         Stemmen

Ieder stemgerechtigde duidt op het verkiezingsformulier maximaal tien personen aan met hun functie, die zijn voorkeur genieten om deel uit te maken van het sportcomité. De samenstelling van het comité wordt dan bepaald door die personen die het meeste aantal stemmen kregen. In geval van gelijk aantal stemmen beslist het uittredende comité.

Indien het aantal kandidaten het aantal verkiesbare functies niet overtreft, dienen geen verkiezingen te worden georganiseerd en zal het comité worden samengesteld in overleg met het uittredende comité en na goedkeuring van de Raad der Bestuur.

5.4.5.         Captain en vice-captain

De captain en vice-captain worden voorgedragen door het uittredende en nieuw verkozen comité. De voorzitter stelt de captain en vice-captain aan.

5.5.       Bevoegdheden van de Captain

De captain neemt de nodige beslissingen voor de toepassing en naleving van het interne reglement, de golf- en etiquetteregels en het handicapsysteem. Hij heeft de bevoegdheid beslissingen te nemen wanneer hij dit nodig acht, zoals wedstrijden stopzetten, aflasten, wedstrijdformules wijzigen, lokale regels aanpassen, enz.. Bij zijn/haar afwezigheid zal de vice-captain of een plaatsvervanger binnen het sportcomité deze beslissingen kunnen nemen.

Hij/zij wordt in deze  punten bijgestaan  door  de sectieverantwoordelijken die hij coördineert.

Hij staat in voor de organisatie van de wedstrijdcomités en het handicapping comité. De captain rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter en vicevoorzitter.

5.6.       Bevoegdheid van het sportcomité

Het sportcomité beraadslaagd en treft beslissingen met betrekking tot de aspecten die betrekking hebben tot de sportieve activiteiten van de club. Het sportcomité is gemachtigd alle typische golfproblemen te bespreken en op te lossen.

Het sportcomité is verantwoordelijk voor de interne orde en dient alle maatregelen te nemen om deze te vrijwaren.

De voorzitter of vicevoorzitter leiden de vergaderingen, leggen de agenda en de beslissingen vast. Zij kunnen stemmingen organiseren teneinde tot een beslissing te komen of besluiten te nemen na overleg met de leden van het sportcomité.

Alle   sectieverantwoordelijken       kunnen       zich         binnen        hun bevoegdheidsdomein laten bijstaan door andere leden van de club en indien gewenst een sectiecomité oprichten. Deze sectiecomités hebben een adviserende functie.

Deze secties dienen te rapporteren aan het sportcomité. De sectieverantwoordelijke kan een plaatsvervanger aanduiden. Deze aanwijzing dient door het sportcomité aanvaard te worden. De plaatsvervanger kan de sectieverantwoordelijke vervangen tijdens de vergaderingen van dat comité.

5.6.1.         Sectie dames, heren, juniors, senioren

De sectieverantwoordelijke zorgt voor de integratie van de betrokken leden binnen zijn doelgroep en zorgt voor de ontwikkeling van dit deel van de golfgemeenschap. Hij organiseert de respectievelijke sectiecompetities binnen en buiten de club en zal daartoe een aparte agenda opzetten. Hij zorgt voor de communicatie tussen de betrokken gemeenschap en het comité en regelt de vertegenwoordiging binnen de Belgische of Vlaamse Golffederatie.

De sectieverantwoordelijke junioren zal zich in het bijzonder over de jeugd ontfermen en golfclinics, -kampen en competities organiseren in samenspraak met de head-pro.

5.6.2.         Regels en etiquette

Het raadslid (doorgaans Captain en/of Vice Captain) regels en etiquette treft alle maatregelen om de toepassing van deze regels te verzekeren. Hij beheert de lokale regels en informeert het sportcomité over de evolutie van de regels. Hij wordt door de wedstrijdcomités geraadpleegd bij geschillen of problemen met betrekking tot de regels. Hij stelt eventuele sancties voor.

5.6.3.         Handicapping

De raadsleden handicapping vormen samen met de captain het handicapping comité en waken over de juiste verwerking van de competitieresultaten en de aanpassingen van handicaps in functie van de door het WHS  Handicap System vastgestelde regels.

5.6.4.         Starters

Het raadslid starters zorgt voor de integratie van nieuwe leden en regelt de organisatie van informatiesessies, theoretische en praktische testen.

5.6.5.         Terrein en infrastructuur

Het verantwoordelijke raadslid staat in voor het overleg met de greenkeeper en het clubmanagement met betrekking tot de baan en de infrastructuur.

Het raadslid stelt de gewenste pin- en teeposities voor.

Hij geeft advies met betrekking tot de infrastructuur, aanpassingen aan baan, de plaatsing van wintergreens en tees.

5.7.       Klachten en problemen

Alle vaststellingen of gebeurtenissen die in tegenstrijd zijn met de clubreglementen of met de goede huishouding van het geheel, zullen (liefst schriftelijk) gemeld worden aan het secretariaat, de captain of voorzitters.

5.8.       Bevoegdheid voor schorsingen en sancties

Elke inbreuk op het interne reglement, de etiquette- en golfregels zal gesanctioneerd worden.

Bij vaststelling van een overtreding zal de captain, na overleg met minstens 2 andere leden van het comité, een sanctie uitspreken. Indien het gaat om een junior lid zal de junior sectieverantwoordelijke alsook de API betrokken worden.

Bij afwezigheid van de Captain zal de vice-captain deze verantwoordelijkheid op zich nemen in samenspraak met twee andere leden van het comité.

Bij lichtere overtredingen zal de Captain of de Voorzitter een blaam uitspreken ten opzichte van het betrokken lid.

Bij herhaling of ernstige schending van het interne reglement kunnen de Voorzitter en de Captain het betrokken lid schorsen of uitsluiten voor een bepaalde periode.

Leden kunnen, uiteindelijk door de Voorzitter, definitief ontzet worden uit de club, indien zij zich niet aan het interne reglement houden.

Bij een eerste blaam wordt het lid persoonlijk aangeschreven om hem terecht te wijzen. In geval van een tweede blaam binnen hetzelfde kalenderjaar wordt de blaam ad valvas uitgehangen.

Bij een derde opeenvolgende blaam binnen hetzelfde kalenderjaar zal het clubcomité overgaan tot tijdelijke schorsing of uitsluiting van het lid.

In geval van schorsing heeft het lid gedurende de periode geen toegang tot het terrein. In geval van uitsluiting heeft het lid bovendien geen toegang meer tot alle installaties van de club.

Bij overtreding door bezoekers zal de toegang tot de club en zijn installaties ontzegd worden in de toekomst. Zijn homeclub zal van deze beslissing op de hoogte gebracht worden.

Elke lid kan bij sancties vragen gehoord te worden door het sportcomité, de voorzitter of captain om zijn zaak te verdedigen.

6. BEZOEKERS

6.1.       Spelers

Als lid van de club bent u verantwoordelijk voor het gedrag van uw genodigden. Het spreekt vanzelf dat uw genodigden slechts op het terrein mogen spelen indien zij aan de hierna beschreven voorwaarden voldoen.

Bezoekers dienen te beschikken over een officiële federatiekaart uit de Europese Unie. De minimum vereiste handicap is 53.

Iedere bezoeker die wenst te spelen op het terrein, de driving-range of het pitch & putt parcours, zal de op die dag geldende green-fee (of practice fee) dienen te betalen en zich dienen in te schrijven binnen i-golf.

6.2.       Niet-Spelers

Niet-spelende bezoekers hebben toegang tot de bar, het restaurant en haar sanitaire installaties. Enkel in geval deze bezoekers uitgenodigd werden door een lid of het sportcomité mogen zij zich onder begeleiding op het parcours of andere installaties begeven.

In het geval een lid meer dan 3 personen uit wenst te nodigen zal hij dit vooraf afstemmen met het secretariaat.

7. ALGEMEENHEDEN.

 

7.1.       Voertuigen

Ieder lid of bezoeker dient zijn voertuig te parkeren op de voorziene plaatsen.

De Club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade toegebracht aan voertuigen of de inhoud ervan.

Personen die een voertuig huren, mogen met dit voertuig enkel op de paden en fairways rijden. Het is verboden te rijden door de rough, bunkers, tees en greens. De plaatselijke aanwijzingen op het terrein dienen strikt te worden nageleefd.

7.2.       Kledij

7.2.1.         Algemeen

Enkel spelers die gepaste golfkledij dragen, zullen toegang krijgen tot het terrein.

7.2.2.         Terrein

De clubcaptain stelt samen met de sectieverantwoordelijken vast wat onder gepaste golfkledij dient verstaan te worden.

Enkel golfschoenen met soft spikes worden aanvaard.

Volgende kledij is niet geschikt voor de toegang tot de baan en de infrastructuur van de club tijdens wedstrijden.

Voor heren en dames:

blue jeans

jogging- of trainingpakken t-shirts en shorts

Voor dames in het bijzonder: diep uitgesneden blouses leggings, topjes en hotpants

7.2.3.         Prijsuitreiking en officiële gelegenheden

Tijdens de prijsuitreiking is het dragen van golfschoenen niet toegestaan.

Op de startlijsten wordt vermeld welk soort kledij er verwacht wordt tijdens de prijsuitreiking. De vermelding formal en casual wordt gebruikt.

Onder formal wordt stadskledij verstaan en wordt de voorkeur gegeven aan het clubuniform .

Onder casual wordt vrijetijdskleding        begrepen    en geen golfuitrusting.

Leden en bezoekers die niet aan de vermelde klederdracht voldoen, kunnen zich de toegang tot de prijsuitreiking geweigerd zien en hun prijs ontzegd zien.

7.2.4.         Officieel vertenwoordigen van de Club

Wanneer leden WaseGolf vertegenwoordigen, worden ze verzocht de clubkleuren te dragen tijdens de wedstrijd (bvb. Interclub competities).

Heren dragen een marine blauwe trui, witte polo, beige broek. Dames dragen een marine blauwe trui, witte polo, beige broek of rok.

7.3.       Infrastructuur

Ieder lid of bezoeker zal de installaties van de club op de gebruikelijke wijze gebruiken zonder deze te beschadigen (parcours, bar, kleedkamers, toiletten). In geval van beschadiging of vernietiging zal de bezoeker of lid aansprakelijk gesteld worden.

Wanneer iemand beschadigingen of gebreken vaststelt dient hij deze op het secretariaat melden.

Golfclubs zijn niet toegelaten in het Clubhouse. Trolleys en golfzakken worden op de aangewezen plaatsen gesteld.

Alvorens het Clubhouse te betreden, wordt aan de spelers gevraagd hun golfschoenen te reinigen.

7.4.       Kinderen

Alle kinderen beneden de 14 jaar dienen ten allen tijde begeleid te zijn van een ouder of voogd.

7.5.       Verzekering

Elke speler met een federatie kaart vanuit de WG (zie melding onderaan op de federale kaart) is verzekerd door de VVG.

 

8. WEDSTRIJDREGLEMENT

8.1.       Algemeen,

8.1.1.         Competitiecomité.

Het competitiecomité wordt voor elke competitie afzonderlijk aangewezen door het sportcomité.

Het competitiecomité omvat steeds de volgende leden: de clubcaptain of vice captain, de competitieverantwoordelijke (sectieverantwoordelijke), en de secretaris. Eventueel wordt ook een marshal aangeduid.

De competitieverantwoordelijke staat in voor het goede verloop van de competitie en heeft de volgende bevoegdheden:

Wijzigen en vaststellen van de starttijden

Vaststellen van de qualifying condities (rekening houdend met de weersomstandigheden en de conditie van het terrein)

Uitvaardigen van tijdelijke lokale regels

Stilleggen en herstarten van de competitie

Toezicht op de veiligheid van de spelers

Verwerking en communicatie van de resultaten

Hij zal bijgestaan door de clubcaptain of vicecaptain bij beslissingen met betrekking tot de regels en sancties.

De marshal is verantwoordelijk voor de naleving van het interne reglement, etiquetteregels en de maximum speeltijd op het terrein en is bevoegd om sancties voor te stellen bij de leden van het competitiecomité en spelers aan te manen.

 De secretaris staat in voor de verwerking van de inschrijvingen, het opmaken van de startlijsten volgens de instructies van het competitiecomité en de verwerking van de scorekaarten.

Het competitiecomité bekrachtigt de resultaten en kent eventuele sancties toe. Zij staan bovendien in voor de organisatie van de prijsuitreiking.

Het competitiecomité zal in samenspraak met de sponsor de competitie formule bepalen.

8.1.2.         Inschrijvingen

Inschrijvingen kunnen gebeuren voorafgaand aan elke competitie tot  de datum en uur aangegeven binnen i-golf.

Latere inschrijvingen worden als reserve inschrijving genoteerd. Startlijsten zijn ter beschikking 48 uren voor elke competitie.

Bij elke competitie moet bij de inschrijving de wedstrijd fee betaald worden.

Het bedrag en de eventuele vrijstellingen van deze wedstrijd fee worden bepaald door het sportcomité. De aanwending van de inkomsten van deze wedstrijd fee worden eveneens bepaald door het sportcomité.

8.1.3.         Starttijden.

De starttijden worden door het organiserende competitiecomité vastgesteld en worden via iGolf verzonden.

Het competitiecomité heeft het recht de starttijden ten allen tijde te wijzigen.

Indien een speler, klaar om te spelen, te laat aan het vertrekpunt aankomt maar binnen de vijf minuten van zijn vastgestelde starttijd, is de sanctie het verlies van de eerste hole in matchplay of twee strokes in strokeplay competities.

Indien de speler vijf minuten of meer te laat komt wordt hij gediskwalificeerd.

8.1.4.         Traag spel

De speler met de laagste handicap wordt door het competitiecomité aangeduid als groepsverantwoordelijke. Hij zal toezien op de toepassing van de etiquetteregels en waken over de gespeelde tijd.

Sancties bij overtreding: Het competitiecomité of zijn afgevaardigde kunnen één of meerdere spelers van de groep, één of twee strafpunten toekennen indien deze groep zijn positie ten opzicht van de voorgaande niet handhaaft.

8.1.5.         Resultaten

Het resultaat van een wedstrijd wordt bij discussie vastgelegd door de captain in samenspraak met de hoofdsponsor en/of  de vice captain.

8.1.6.         Score kaarten

De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun handicap. Bij elke twijfel moeten ze onmiddellijk het secretariaat raadplegen.

Scorekaarten moeten getekend worden door een door het clubcomité erkende marker.

Enkel de scorekaarten waarvan de brutoscore genoteerd is per uitgespeelde hole en die ondertekend zijn door de speler en de marker, komen in aanmerking voor goedkeuring.

Scorekaarten dienen zo snel mogelijk op het secretariaat ingediend te worden (maximum 15 minuten na de aankomst).

Sanctie bij overtreding: diskwalificatie.

Bij diskwalificatie zal de handicap van de speler met 0.1 verhoogd worden. Wanneer de speler zijn scorekaart niet binnenbrengt binnen de vastgestelde tijd dan zal zijn handicap met 0.2 verhoogd worden.

8.1.7.         Rabbitwedstrijden

Spelers die hun golfvaardigheidsattest hebben bekomen spelen zogenaamde rabbitcompetities tot ze hun handicap hebben gehaald zoals bepaald door de Belgische Golffederatie.

8.1.8.         Prijsuitreiking

Iedere deelnemer die een prijs heeft gewonnen in de competitie, wordt geacht deze persoonlijk in ontvangst te nemen. Tenzij het wedstrijdcomité het anders heeft vastgelegd, wordt bij afwezigheid de prijs aan de volgende winnaar doorgegeven.

8.2.       Gedrag

8.2.1.         Afwezigheid op wedstrijden.

Afwezigheden moeten minstens 30 minuten voor het begin van de wedstrijd (lste tee-off) gemeld worden, behalve in geval van overmacht.

Bij overtreding zal een sanctie worden uitgesproken.

8.2.2.         Opgave

Iedere speler die tijdens een wedstrijd het spel staakt zonder geldige reden, kan hiervoor een sanctie krijgen.

Bij opgave zal de speler het nodige doen om de medespelers toe te laten hun ronde uit te spelen en het secretariaat op de hoogte brengen van de opgave en oorzaak.

Bij opgave zal de handicap in een qualifying ronde aangepast worden volgens de handicapregels.

8.2.3.         Oneerlijk gedrag

Iedere deelnemer aan een wedstrijd die betrapt wordt op oneerlijke praktijken, die het spelbeeld vervalsen, wordt gediskwalificeerd en kan door het sportcomité gesanctioneerd worden.

Overtredingen van golf- en etiquetteregels, die door spelers op het terrein vastgesteld worden, moeten gemeld worden aan het competitie comité, de captain of aan de junior captain indien het een junior speler betreft. Na afloop kan de captain (of vice-captain) de overtreding met de betrokken speler bespreken en kan een sanctie uitgesproken worden.

8.2.4.         Klachten

Een klacht van de marker of speler kan slechts behandeld worden indien deze ingediend werd voor het ondertekenen van de kaart. Klachten door derden moeten ingediend worden ten laatste 30 minuten voor de prijsuitreiking.

Hiervoor dient de aanklager klacht neer te leggen bij een lid van wedstrijdcomité. De beklaagde en eventuele getuigen zullen gehoord worden. Na overleg beslist het wedstrijdcomité over de gegrondheid van de klacht en de eventueel te nemen maatregelen. Deze worden vervolgens aan de betrokken partijen meegedeeld.

8.2.5.         Uitingen van slecht humeur

Uitingen van slecht humeur zijn ongewenst en kan gesanctioneerd worden. Het is verboden bij misnoegdheid tijdens het golfspel hard te schreeuwen, te vloeken of met zijn golfclubs of ander golfmateriaal te gooien.

8.2.6.         Communicatie en meettoestellen

Het gebruik van communicatietoestellen (gsm, Smartphone, ...) tijdens competities is verboden tenzij in geval van overmacht of wanneer de persoon door het wedstrijdcomité gemachtigd werd. Indien een toestel werd geactiveerd wordt het geacht gebruikt te zijn. Om alle misverstanden te vermijden wordt aangeraden alle toestellen uit te zetten vooraleer men aan zijn ronde begint. Het gebruik van meettoestellen wordt toegestaan in overeenstemming met de lokale regels, en de speler het spel niet onnodig vertraagd.

Sanctie bij overtreding: diskwalificatie.

8.2.7.         Transportmiddelen

Spelers mogen geen enkele vorm van transportmiddel gebruiken tijden hun ronde tenzij dit door het competitiecomité werd toegestaan.

Sanctie bij overtreding: In matchplay zal bij het beëindigen van de hole waarop de overtreding werd vastgesteld een hole worden afgetrokken voor elke hole waarop een overtreding plaatsvond met een maximum van 2 holes per ronde. In strokeplay zal bij het beëindigen van de hole waarop de overtreding werd vastgesteld een penalty van 2 strokes per hole worden aangerekend voor elke hole waarop een overtreding plaatsvond met een maximum van 4 strokes per ronde. Indien de overtreding tussen 2 holes wordt vastgesteld wordt de overtreding geacht plaats te vinden tijdens het spelen van de volgende hole. Wanneer de overtreding werd vastgesteld dient de speler onmiddellijk van verder gebruik van transportmiddelen af te zien, zoniet volgt disqualificatie.

9. GESPONSORDE WEDSTRIJDEN

9.1.       Organisatie

Alle wedstrijden, ingericht op de terreinen van de Draf cvba, dienen aan de bepalingen van het interne reglement te voldoen.

9.2.       Publiciteit

Iedere sponsor die een wedstrijd wil inrichten, mag publiciteit voeren op en rond het parcours evenals in het clubhouse. Deze mag aangebracht worden de dag voor de wedstrijd en moet verwijderd worden op de avond van de wedstrijd. Het plaatsen van publiciteit gebeurt in samenspraak met het sportcomité of het secretariaat.

9.3.       Invitaties

Sponsors mogen volgens de geldende voorwaarden gasten inschrijven.

10. CLUBPRO

De aangestelde pro('s) heeft het exclusieve recht op het geven van praktische golflessen. Hij kan het sportcomité advies geven met betrekking tot haar werking.

bottom of page